Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam

T 010 476 59 56
Regelingen en procedures

Leerlingstatuut


In het Leerlingstatuut staan de rechten en de plichten van de leerlingen en de school beschreven. Leerlingen hebben recht op gelijke behandeling in gelijke situaties. Als je vindt dat de GKH niet aan zijn plichten voldoet, kun je dit melden bij de teamleider. Deze zal er alles aan doen om de klacht te verhelpen.

Te laat en verzuim
Kortdurend verzuim Dit is verzuim van een aantal uren, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een arts of orthodontist. Eén melding volstaat. Ouders/verzorgers kunnen een ingevulde gele kaart meegeven of de school even bellen op nummer (010) 476 59 56 Als van te voren al duidelijk is dat je niet of later op school zal zijn, laat je ouders/verzorgers dit dan ook vooraf melden.

Let op: wij verwachten dat afspraken zoveel mogelijk buiten de lestijden worden gemaakt.

Langdurend verzuim Verzuim dat langer dan één dag duurt, heeft normaal gesproken alleen betrekking op ziekte. Ouders/verzorgers moeten in dit geval twee meldingen doen: een ziekmelding en een herstelmelding. In de meeste gevallen gebeurt de ziekmelding telefonisch, (010) 476 59 56 Als een leerling weer beter is, geven de ouders/verzorgers een ingevulde en getekende gele kaart mee naar school, waarmee de leerling beter wordt gemeld.

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. Op de Gijsbert Karel van Hogendorpschool bestaat de MR uit 3 personen: 1 personeelslid, 1 ouder en 1 leerling. De MR zorgt ervoor dat iedereen in onze school zijn belangen naar voren kan brengen en zijn gezichtspunt toe kan lichten of verdedigen. Zo adviseert de MR over de begroting, stemt ze in met de formatie, het schoolplan, het leerlingenstatuut, de vrijwillige ouderbijdrage etc.  
De MR zal de ouders, leerlingen en werknemers op de hoogte houden van de onderwerpen die besproken worden.

Hebt u een vraag of opmerking voor de MR, of zou u zelf graag lid worden van de MR? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, L. Wouters. Dit kan per telefoon (010-4765956) of via de mail (lwouters@lmc-vo.nl)

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling LMC

Alle leerlingen, ouders/verzorgers, personeelsleden en docenten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht, als er sprake is van een klacht tegen het bevoegd gezag (het bestuur), of tegen iemand die onder de rechtsverantwoordelijkheid van het bestuur valt. Het kan gaan om klachten of geschillen van uiteenlopende aard. Zoals zaken waarbij bijvoorbeeld discriminatie, pesten, geweld en machtsmisbruik een rol spelen. Vóór het starten van een officiële klachtenprocedure wordt altijd eerst geprobeerd een conflict door de partijen zelf te laten oplossen. De  vertrouwenspersoon kan hier sturing aan geven. In voorkomende gevallen (bijv. bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik) kan (en moet) de vertrouwenspersoon aangifte doen bij de politie.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Ons bestuur heeft een eigen klachtenregeling.

De twee LMC-brede vertrouwenspersonen zijn:
Mevr. S. Külcü, skulcu@lmc-vo.nl en
Dhr. H. van Doorn, hvdoorn@lmc-vo.nl
U kunt ze telefonisch bereiken via 088 562 86 87. Er volgt dan een keuzemenu, waarna de lijn direct wordt doorverbonden met de 06 van mevr. Külcü of dhr. Van Doorn.

 

Bestuur: 

LMC voortgezet Onderwijs

College van bestuur:
Postbus 315

3000 AH  Rotterdam

T 010 - 436 67 66Als laatste mogelijkheid kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie, het LKC in Utrecht:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs

Postbus 85191 
3508 AD Utrecht

Klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld 

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of bij de school problemen voordoen op het gebied van:

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;

• lichamelijk geweld;

• grove pesterijen;

• extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).
Inspectie van het onderwijs
t.a.v. loket onderwijsinspectie
Postbus 2730
235 GS Utrecht

Meldcode Huiselijk geweld 

Als jongeren worden geconfronteerd met huiselijk geweld- en of kindermishandeling zijn scholen sinds 1 juli 2013 verplicht te handelen volgens de “Meldcode Huiselijk geweld”.
Doordat scholen handelen volgens de “Meldcode Huiselijk geweld” wordt het voor slachtoffers mogelijk snel ondersteuning te krijgen vanuit de professionele zorg.
De “Meldcode Huiselijk geweld” bestaat uit 5 stappen die verplicht doorlopen moeten worden;

Stap 1:     in kaart brengen van signalen.

Stap 2:     overleggen met  collega’s en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt    Kindermishandeling (AMK) of het  Steunpunt Huiselijk Geweld.

Stap 3:     gesprek met de cliënt.

Stap 4:    afweging van het risico, aard en ernst.

Stap 5:     beslissen: hulp organiseren of melden.

Indien bij het doorlopen van de meldcode blijkt dat er een vermoeden/ of sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt een (pre)signaal afgegeven of melding gedaan in het signaleringssysteem van SISA.  (Kijk op www.sisa.rotterdam.nl voor meer informatie)

Ongevallenverzekering
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor alle leerlingen afgesloten. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van lichamelijk letsel als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de schooluren en op weg naar en van school. De uitkeringen zijn aan een maximum gebonden. In voorkomende gevallen moet de school binnen 48 uur na het ongeval worden ingelicht. Beschadigingen aan bril, fiets of kleding vallen niet onder de dekking.

Aansprakelijkheid
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of diefstal van eigendommen van leerlingen. Bij vermoeden van diefstal moet je zo snel mogelijk de schoolleiding informeren. Bij diefstal wordt de politie ingelicht. Ouders wordt dringend geadviseerd aangifte te doen.

Schorsing of verwijdering
Het College van Bestuur heeft regels vastgesteld om ongewenst gedrag te kunnen melden bij vertrouwenspersonen. Zo kan passend op ongewenst gedrag worden gereageerd. Een exemplaar van deze regels (procedure) ligt op school en kun je inkijken. Indien een leerling herhaaldelijk de schoolregels overtreedt en zijn/haar gedrag niet verbetert, kan de schoolleiding besluiten de leerling uit te sluiten van activiteiten, zoals schoolfeesten en uitstapjes. Als een leerling zich na herhaaldelijk waarschuwen niet houdt aan de schoolafspraken, wordt deze geschorst. De school kent twee manieren van schorsen.

Externe schorsing De leerling wordt met een brief en (huis)werk naar huis gestuurd. De mentor of schoolleiding neemt contact op met de ouders/verzorgers om een afspraak te maken voor een gesprek op school. In dit gesprek wordt vastgelegd wat er verbeterd moet worden.

Time Out De leerling mag voor een langere periode de school niet bezoeken. De onderbouw- of bovenbouwcoördinator neemt contact op met ouders/verzorgers voor een afspraak op school met de schoolleiding en de zorgcoördinator. In dit gesprek wordt vastgelegd wat de leerling moet verbeteren. De inspectie wordt geïnformeerd over de time out.

Verwijdering Mocht na de externe schorsing en time out het gedrag van de leerling niet verbeteren, dan wordt de leerling van school verwijderd. In overleg met het Zorg Advies Team en ouders/verzorgers zoekt de school naar een plaats op een andere school of opvangtraject om een nieuwe start te maken. Hiervan wordt de inspectie op de hoogte gebracht.

Ga snel naar
Belangrijk nieuws

Maandag 2 en dinsdag 3 december zullen de gesprekken voor het eerste rapport plaatsvinden